Điều Khoản Và Điều Kiện Dành Cho Người Bán

Điều khoản và Điều kiện dành cho Người bán này (sau đây được gọi là “Thỏa thuận”) giữa bạn, người bán, cùng với bất kỳ công ty hoặc tổ chức kinh doanh nào khác mà bạn đại diện, nếu có (gọi chung là “Người bán”) và enche Sdn Bhd (sau đây được gọi là “CÔNG TY”).

CÔNG TY là một thị trường mua sắm trực tuyến (sau đây gọi tắt là “TRANG WEB”) cho phép Người bán xây dựng các cửa hàng trực tuyến thông qua đó đó để có thể bán sản phẩm và/hoặc dịch vụ trực tuyến (sau đây gọi là “DỊCH VỤ”).

Thỏa thuận này giải thích các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng DỊCH VỤ, công nghệ và bất kỳ nội dung nào khác có sẵn tại TRANG WEB trong thời gian đăng ký của Người bán.

1.0 ĐĂNG KÝ

1.1 Bất kỳ ai muốn truy cập TRANG WEB để bán sản phẩm và/hoặc dịch vụ phải đồng ý các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào trong tài liệu này.

1.2 Việc đăng ký như một người bán trong TRANG WEB này chỉ được thực hiện bởi các cá nhân có thể thực hiện hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật hiện hành. Trong trường hợp Người bán đăng ký làm một thực thể kinh doanh, Người bán đại diện rằng Người bán có quyền ràng buộc thực thể với Thỏa thuận này.

1.3 Người bán theo đây sẽ đảm bảo tất cả thông tin và chi tiết mà Người bán đã cung cấp khi đăng ký là chính xác và đúng sự thật, theo đó CÔNG TY bảo lưu tất cả các quyền để cấm Người bán truy cập TRANG WEB HOẶC thực hiện các hành động cần thiết theo chính sách và/hoặc điều khoản của CÔNG TY và các điều kiện nếu CÔNG TY phát hiện Người bán đang cung cấp thông tin HOẶC tài liệu sai trong quá trình đăng ký.

1.4 CÔNG TY có quyền chỉnh sửa HOẶC giới hạn HOẶC xóa nội dung mà CÔNG TY phát hiện thấy trái với chính sách cúa CÔNG TY HOẶC CÔNG TY có thể chấm dứt tài khoản Người bán nếu Người bán không tuân thủ Thỏa thuận.

1.5 Người bán phải chịu trách nhiệm về sự an toàn và bí mật của thông tin riêng của Người bán.

2.0 BẢO VỆ DỮ LIỆU

2.1 Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, là một phần của Thỏa thuận này.

3.0 HẠN CHẾ VÀ CẤM

3.1 Người bán đảm rằng các sản phẩm/hoặc dịch vụ được bán trên TRANG WEB phải tuân thủ các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ bị hạn chế và bị cấm trong Danh sách On-Board sẽ là một phần của Thỏa thuận này.

3.2 Công ty có quyền sửa đổi danh sách được đề cập ở trên theo thời gian.

4.0 PHẦN MỀM

4.1 Bất kỳ phần mềm nào do CÔNG TY cung cấp cho Người bán như một phần của DỊCH VỤ đều phải tuân theo các quy định của Thỏa thuận này. CÔNG TY bảo lưu tất cả quyền đối với phần mềm không được cấp bởi công ty dưới đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã của bên thứ ba nào, được liên kết hoặc tham chiếu từ DỊCH VỤ, đều được cấp phép cho Người bán bởi các bên thứ ba sở hữu tập lệnh hoặc mã đó, chứ không phải bởi CÔNG TY.

5.0 GIÁ CẢ

5.1 Người bán không được đưa ra mức giá khác ngoài giá đã được trích dẫn trên TRANG WEB trừ khi nó dành cho trường hợp đặc biệt như doanh nghiệp cho người tiêu dùng kinh doanh mua hàng với số lượng lớn theo các điều khoản và điều kiện của CÔNG TY.

5.2 Người bán sẽ không được sửa đổi hoặc thay đổi giá cả được trích dẫn cho một sản phẩm và/hoặc dịch vụ nhất định mà không có bất kỳ biện minh bằng văn bản nào cho CÔNG TY.

5.3 Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được bán trên TRANG WEB phải chịu tất cả các loại thuế và các loại thuế tax có liên quan khác (Tax) theo luật và quy định hiện hành có liên quan.

6.0 ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

6.1 Thanh toán dành cho Người bán sẽ được thanh toán sau khi trừ phí giao dịch, phí tài chính khác (nếu có) và Thuế (nếu có).

6.2 Người bán phải gửi yêu cầu rút tiền với mức tối thiểu 100,00 MYR hoặc tương đương với CÔNG TY.

6.3 CÔNG TY có thể xử lý yêu cầu đó trong phạm vi từ ba (3) đến năm (5) ngày làm việc. Sau khi CÔNG TY phê duyệt, CÔNG TY sẽ thông báo cho ngân hàng để giải ngân khoản thanh toán phù hợp. Thời gian xử lý của ngân hàng có thể trong khoảng từ bảy (7) đến mười bốn (14) ngày làm việc.

7.0 BỒI THƯỜNG

7.1 Người bán phải bảo vệ và giữ cho CÔNG TY cùng giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý công ty ở mức tối đa được pháp luật cho phép trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại, chi phí (kể cả chi phí pháp lý) của bên thứ ba hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến Người bán theo Thỏa thuận này.

8.0 KIỂM TRA

8.1 Công ty có quyền có khả năng hợp lý để kiểm tra các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và đảm bảo các sản phẩm và/hoặc dịch vụ tuân thủ các điều kiện và đặc điểm kỹ thuật của các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được hiển thị trong TRANG WEB.

8.2 Khi kiểm tra, CÔNG TY có quyền từ chối các sản phẩm và/hoặc dịch vụ nếu các tính năng và chi tiết của các mặt hàng được cung cấp mâu thuẫn với các chi tiết được hiển thị trong TRANG WEB.

9.0 GIAO HÀNG

9.1 Phí giao hàng sẽ do người mua chịu, trong khi CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm trả bất kỳ phí vận chuyển nào.

9.2 Người bán sẽ giao hàng như trong mô tả thời gian giao hàng theo quy định sau khi bất kỳ đơn hàng nào được thực hiện thành công.

9.3 Phí giao hàng sẽ được tự động tính bằng công cụ nội bộ của CÔNG TY tùy thuộc vào kích thước, trọng lượng, khoảng cách và chế độ đáp ứng của sản phẩm và/hoặc dịch vụ và sẽ được hiển thị sau khi người mua nhập và/hoặc cung cấp địa chỉ để giao hàng.

9.4 Người bán phải cập nhật kịp thời các chi tiết giao hàng, bao gồm số theo dõi trong TRANG WEB để CÔNG TY theo dõi người mua về việc giao sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã đặt hàng.

10.0 BẤT KHẢ KHÁNG

10.1 CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm với Người bán hoặc bị coi là vi phạm Thỏa thuận vì lý do chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của CÔNG TY nếu sự chậm trễ hoặc thất bại là do bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào vượt quá Kiểm soát hợp lý của CÔNG TY (sau đây được định nghĩa là các sự kiện “BẤT KHẢ KHÁNG”). Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, những điều sau đây sẽ được xác định là sự kiện bất khả kháng:

(i) Đạo luật của Thiên Chúa, vụ nổ, lũ lụt, bão tố, hỏa hoạn hoặc tai nạn;
(ii) Chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, phá hoại, nổi dậy, gây rối dân sự hoặc trưng dụng, hành động khủng bố hoặc bất ổn dân sự;
(iii) Hành vi, sự hạn chế, quy định, quy chế, cấm hoặc biện pháp dưới bất kỳ hình thức nào của bất kỳ cơ quan chính phủ, quốc hội hoặc địa phương nào:
(iv) Quy định nhập khẩu hoặc xuất khẩu;
(v) Gián đoạn giao thông, đình công hoặc các hành động công nghiệp hoặc tranh chấp thương mại khác (cho dù có liên quan đến nhân viên của CÔNG TY của bên thứ ba);
(vi) Dịch bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố;
(vii) Gián đoạn sản xuất hoặc vận hành, khó khăn trong việc có được lao động, bộ phận nhiên liệu hoặc máy móc; và
(viii) Mất điện hoặc sự cố trong máy móc.

10.2 Khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào được nêu trong khoản 10.1, CÔNG TY có thể, theo lựa chọn của mình, đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần việc thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây trong khi sự kiện hoặc tình huống đó vẫn tiếp diễn. Nếu bất kỳ sự kiện nào được nêu trong khoản 10.1. sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian hơn ba mươi (30) ngày, CÔNG TY có thể hủy bỏ Thỏa thuận này trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi thông báo bằng văn bản cho Người bán.

10.3 Người bán sẽ không chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn hoặc toàn bộ hoặc một phần các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận nếu sự trì hoãn hoặc không thực hiện đó là do sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp sự việc Bất khả kháng ngăn cản Người bán thực hiện nghĩa vụ của mình trong hơn năm (5) ngày liên tục, CÔNG TY sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận.

11.0 ĐÌNH CHỈ

11.1 Vui lòng tham khảo Chính sách đình chỉ của chúng tôi, là một phần của Thỏa thuận này.

12.0 CHẤM DỨT

12.1 CÔNG TY có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận mà không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản bồi thường thiêt hại nào khi xảy ra bất kỳ điều nào sau đây:

(i) Người bán vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận và không khắc phục tương đương trong vòng mười (10) ngày kể từ khi được thông báo;

(ii) Người bán vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc Chính sách của CÔNG TY, bao gồm nhưng không giới hạn trong Chính sách bảo mật và Chính sách đình chỉ;

(iii) Tuyên phạt Người bán hoặc một tòa án có thẩm quyền tài phán ra cùng một kết quả

(iv) Việc ban hành một trật tự hành chính có liên quan đến Người bán hoặc việc chỉ định người nhận, hoặc một quyền sở hữu hoặc bán bất kỳ tài sản nào của Người bán;

(v) Người bán thực hiện một thỏa thuận với các chủ nợ của mình hoặc nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền tài phán để bảo vệ khỏi các chủ nợ của mình;

(vi) Người bán ngừng hoặc đe dọa ngừng tiếp tục kinh doanh; hoặc

(vii) CÔNG TY có đủ bằng chứng để chứng minh rằng Người bán đã nhận được quá nhiều đánh giá và phản hồi tiêu cực từ người mua và người dùng TRANG WEB.

12.2 Công ty có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận mà không cần lý do qua việc cung cấp một thông báo bằng văn bản trước mười bốn (14) ngày cho Người bán.

12.3 Sau khi chấm dứt Thỏa thuận, Người bán sẽ thông báo cho CÔNG TY tất cả các đơn hàng đã ký kết chưa được thực hiện. Để tránh nghi ngờ với việc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, Người bán sẽ vẫn chịu trách nhiệm thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng đang chờ xử lý nào và CÔNG TY sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ thanh toán đang chờ xử lý. Bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, về bản chất, có nghĩa là tồn tại trong thời hạn hoặc chấm dứt.

13.0 BÍ MẬT VÀ KHÔNG CÔNG BỐ

13.1 Với mục đích của các Thỏa thuận này, Thông tin Bí mật, có nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thuộc sở hữu của CÔNG TY, các công ty con và không được công chúng biết đến, dù ở dạng hữu hình hay vô hình, bất cứ khi nào và được tiết lộ, bao gồm, nhưng không giới hạn đến:

(i) bất kỳ chiến lược tiếp thị, kế hoạch, thông tin tài chính, hoặc dự đoán, hoạt động, ước tính bán hàng và kế hoạch kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của CÔNG TY;

(ii) bất kỳ kết quả thực hiện trong quá khứ hoặc hiện tại, bao gồm cả đơn đặt hàng và khối lượng;

(iii) bất kỳ kế hoạch và chiến lược mở rộng;

(iv) bất kỳ sản phẩm hoặc hoạt động, và danh sách khách hàng hoặc nhà cung cấp;

(v) bất kỳ thông tin khoa học, kỹ thuật, sáng chế, thiết kế, quy trình, thủ tục, công thức, cải tiến, công nghệ hoặc phương pháp;

(vi) bất kỳ khái niệm, báo cáo, dữ liệu, bí quyết, tiến trình, thiết kế, công cụ phát triển, thông số kỹ thuật, phần mềm máy tính, mã nguồn, mã đối tượng, biểu đồ dòng chảy, cơ sở dữ liệu, phát minh, thông tin và bí mật thương mại; hoặc

(vii) bất kỳ thông tin nào khác cần được công nhận là thông tin bí mật của bên tiết lộ. Thông tin bí mật không nhất thiết phải mới, độc đáo, được cấp bằng sáng chế, có bản quyền hoặc bí mật thương mại để được chỉ định là Thông tin bí mật.

13.2 Người bán không được tiết lộ Thông tin bí mật, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của CÔNG TY. Người bán chỉ có thể sử dụng Thông tin bí mật cho mục đích thực hiện Thỏa thuận này và không cho bất kỳ mục đích nào khác. Mặc dù đã trình bày ở trên, Người bán có thể tiết lộ Thông tin Bí mật với thông báo trước bằng văn bản cho CÔNG TY vì bất kỳ lý do nào sau đây:

(i) để tuân thủ các quy định bắt buộc của luật pháp hoặc các quy tắc của bất kỳ khu vực tài phán được công nhận nào;

(ii) thông tin được tiết lộ chính xác cho các cố vấn chuyên môn, kiểm toán viên hoặc nhân viên ngân hàng của Người bán, với điều kiện là người nhận đầu tiên đồng ý không tiết lộ thông tin;

(iii) thông tin thuộc phạm vi công khai, mặt khác, do hậu quả của việc vi phạm bởi bên tiết lộ nghĩa vụ của mình dưới đây về điều khoản bảo mật này;

(iv) cho các mục đích của bất kỳ phán xét hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ Thỏa thuận này; và

(v) cho bất kỳ cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của họ.

13.3 Người bán sẽ trả lại và giao cho CÔNG TY tất cả các tài liệu hữu hình thể hiện Thông tin Bí mật được cung cấp dưới đây và tất cả các ghi chú, tóm tắt, ghi nhớ, bản vẽ, hướng dẫn sử dụng, hồ sơ, trích đoạn hoặc thông tin phái sinh và tất cả các tài liệu hoặc tài nguyên khác (sau đây gọi là “Ghi chú”) (và tất cả các bản sao của bất kỳ điều nào đã nói ở trên, bao gồm các bản sao đã được chuyển đổi sang dạng vi tính hóa như dạng tệp hình ảnh, dữ liệu hoặc xử lý văn bản bằng tay hoặc bằng cách chụp ảnh, (sau đây gọi là “Bản sao”) dựa trên hoặc bao gồm bất kỳ Thông tin bảo mật, dưới bất kỳ hình thức lưu trữ hoặc truy xuất nào, trước đó của:
(i) hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này), tùy theo điều kiện nào đến sớm hơn; hoặc

(ii) tại thời điểm như CÔNG TY có thể yêu cầu.

13.4 Việc trả lại các tài liệu đó phải được thực hiện trong vòng mười hai (12) giờ sau khi xảy ra các sự kiện được đề cập ở trên.

13.5 Tuy nhiên, Người bán có thể giữ lại các tài liệu của CÔNG TY mà cần thiết để cho phép tuân thủ các chính sách lưu giữ tài liệu của mình. Ngoài ra, Người bán, với sự đồng ý bằng văn bản của CÔNG TY có thể (hoặc trong trường hợp Ghi chú, trong tùy chọn của Người bán) ngay lập tức hủy mọi thông tin Bảo mật đã nêu ở trên (hoặc xóa dữ liệu không thể phục hồi của dữ liệu được vi tính hóa) và, yêu cầu, xác nhận bằng văn bản về việc tiêu hủy như vậy bởi nhân viên của Người bán giám sát việc tiêu hủy.

13.6 Không có bảo đảm cụ thể nào được đưa ra liên quan đến Thông tin Bí mật của một trong hai Bên theo điều khoản này. Người bán hiểu rằng không có sự đại diện hay bảo hành nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của Thông tin Bí mật đang được CÔNG TY thực hiện.

13.7 Người bán đồng ý và cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc chi tiết nào mà không có sự cho phép sử dụng trước bằng văn bản của CÔNG TY cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo điều khoản và điều kiện này và hoặc đặt hàng cho các sản phẩm và dịch vụ, bất kỳ thông tin nào và hoặc đối tượng mà CÔNG TY tiết lộ hoặc cung cấp cho người bán có tính chất độc quyền hoặc bí mật, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào liên quan đến đơn đặt hàng, kỹ thuật bán hàng, thiết kế, công nghệ, kế hoạch kinh doanh, giá cả, thủ tục, biểu mẫu và điều khoản, tài liệu liên quan.

13.8 Quyền và nghĩa vụ của Người bán kèm theo điều khoản này sẽ tồn tại chấm dứt Thỏa thuận này.

14.0 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

14.1 Người bán đại diện và bảo đảm với CÔNG TY rằng mình là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm và / hoặc dịch vụ và không nhận thức được bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cáo buộc hoặc thực tế hoặc yêu cầu hoặc hành động khác do nội dung, quảng cáo, xuất bản, quảng bá, sản xuất, bán, phân phối hoặc sử dụng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ.

15.0 TRÁCH NHIỆM

15.1 Người bán đồng ý rằng Công ty sẽ không đại diện hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự truy cập trái phép nào vào trang web hoặc thay đổi truyền hoặc dữ liệu của CÔNG TY, bất kỳ nội dung đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm quyền nào của người khác, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. CÔNG TY sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, hay hậu quả hoặc trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn các kết quả do phụ thuộc vào các tài liệu được trình bày, chi phí thay thế sản phẩm, mất sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, sự chậm trễ hoặc gián đoạn kinh doanh và bất kỳ quy định trách nhiệm pháp lý nào, ngoài hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng hoặc sử dụng TRANG WEB này, cho dù CÔNG TY có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không.

16.0 MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG

16.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được vì bất kỳ lý do gì, thì sự vô hiệu hoặc không thể thực thi của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong Thỏa thuận này. .

16.2 Các Bên theo đây thừa nhận rằng khi tham gia Thỏa thuận này, nó không dựa vào bất kỳ sự đại diện hay bảo hành nào như được nêu rõ trong tài liệu này hoặc trong bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong tài liệu này.

17.0 KHÔNG CÓ QUAN HỆ ĐỐI TÁC

17.1 Không có nội dung nào trong hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được coi là đối tác, chủ lao động, nhân viên, bên nhượng quyền và bên được nhượng quyền, đại diện pháp lý, công ty con hoặc liên doanh giữa bạn và CÔNG TY.

18.0 THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

18.1 Điều khoản và điều kiện trong tài liệu này có thể được CÔNG TY bổ sung và sửa đổi bất cứ lúc nào và việc lựa chọn của bạn để tiếp tục bán hàng trên TRANG WEB được coi là sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận mới và / hoặc sửa đổi.

19.0 NỘP KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

19.1 Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc đăng ký với CÔNG TY không đảm bảo là CÔNG TY sẽ chấp nhận và CÔNG TY có quyền phê duyệt bất kỳ đơn đăng ký nào của người bán khác.

20.0 ĐIỀU CHỈNH LUẬT

20.1 Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của Malaysia và các Bên sẽ chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án Malaysia.

21.0 RẢNG BUỘC NGƯỜI KẾ NHIỆM

21.1 Thỏa thuận này sẽ ràng buộc bạn và những người kế nhiệm tương ứng trong tiêu đề và các nhiệm vụ được phép.

22.0 KHÔNG CÓ QUAN HỆ ĐỐI TÁC

22.1 Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này được hiểu là tạo ra hoặc được coi là ngụ ý hợp tác hoặc mối quan hệ đại lý giữa bạn và CÔNG TY và bạn sẽ không giữ mình là đại lý của CÔNG TY cho bất kỳ mục đích nào khác được đề cập.